ALGEMENE VOORWAARDEN

Lees dit aandachtig door voordat u onze site, diensten, applicaties, widgets gebruikt of goederen verzendt of koopt ("Diensten"). Dit is een juridisch bindend contract tussen u en Watch Rapport. DOOR DE SERVICES TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U ALLE BEPALINGEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN (EN EVENTUELE AANVULLENDE VOORWAARDEN DIE HIERIN ZIJN OPGENOMEN) EN VERTEGENWOORDIGT U ONS DAT U WETTELIJK BEVOEGD BENT OM DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AAN TE GAAN EN AKKOORD TE GAAN. ALS U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, BENT U NIET TOEGESTAAN OM DE DIENSTEN VAN WATCH RAPPORT TE GEBRUIKEN. 

In de hieronder uiteengezette gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") verwijzen de termen "u" en "uw" naar, indien van toepassing, (i) de persoon of personen die een horloge of een ander item of items met goud sturen, platina, zilver, titanium, andere edelmetalen, edelstenen (inclusief maar niet beperkt tot diamanten, robijnen, saffieren en smaragden), of een combinatie daarvan (hierna 'koopwaar' genoemd) aan Watch Rapport, LLC ('Watch Rapport') voor verkoop aan en aankoop door Watch Rapport, (ii) de persoon of personen die een horloge of andere Merchandise van Watch Rapport kopen, (elk van deze aan- of verkooptransacties wordt hierna 'Transactie' genoemd) of (iii) de persoon of personen die watchrapport.com gebruiken (de "Site"). "Wij", "onze" en "ons" verwijzen naar Watch Rapport zijn opvolgers en rechtverkrijgenden. 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn bindend voor elke Watch Rapport-klant en zijn van toepassing op alle zakelijke transacties tussen u en Watch Rapport, inclusief maar niet beperkt tot uw gebruik van de site, de transactie en alle andere services die door Watch Rapport aan u worden geleverd. , inclusief het gebruik van het online platform Shopify waar deze Site door wordt gehost. U geeft hierbij verklaringen en garanties aan Watch Rapport (ongeacht of een transactie is voltooid en of Watch Rapport de koper of verkoper van de koopwaar is) en gaat akkoord met de algemene voorwaarden, in elk geval zoals uiteengezet in de gebruiksvoorwaarden, door uw gebruik van de site en / of door goederen te verzenden naar of goederen te ontvangen van Watch Rapport. 

Deze gebruiksvoorwaarden omvatten (I) EEN ARBITRAGEBEPALING, (II) AFSTAND VAN RECHTEN OM EEN KLASSE ACTIE TEGEN ONS TE BRENGEN, EN (III) een vrijstelling door u van alle claims voor schade tegen ons die kunnen voortvloeien uit uw gebruik van de diensten. Door een van DE DIENSTEN te gebruiken, gaat u akkoord met DEZE BEPALINGEN.


Voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop van koopwaar PER WATCH RAPPORT.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op elke transactie met betrekking tot de aankoop of poging tot aankoop van goederen door Watch Rapport.

Eigendom van koopwaar.
Als u probeert om goederen te verkopen, verklaart en garandeert u Watch Rapport hierbij dat (i) u ten minste achttien (18) jaar oud bent; (ii) u heeft een goede en verhandelbare titel op de Koopwaar; (iii) u heeft de volledige bevoegdheid om de koopwaar te verkopen, over te dragen en te vervoeren; (iv) u de wettelijke en billijke eigenaar bent van alle Goederen die worden aangeboden om te worden verkocht aan Watch Rapport; (v) u handelt in uw eigen naam en niet als een agent of vertegenwoordiger van een ander; (vi) de Koopwaar wordt verkocht zonder alle pandrechten, lasten, aansprakelijkheden en nadelige claims van welke aard en beschrijving dan ook; (vii) u zult GEEN materialen opsturen die het volgende bevatten: arseen, beryllium, bismut, cadmium, kwik, nikkel, lood, antimoon, selenium, tin, telluur of andere schadelijke, giftige of giftige elementen; (viii) de Koopwaar niet afkomstig is van, of het resultaat is van, illegale activiteiten, waaronder diefstal of fraude; (ix) een door u geïnitieerde transactie er niet voor zorgt dat Watch Rapport in strijd is met anti-witwaspraktijken, antiterrorisme of andere toepasselijke staats- of federale wetten van de Verenigde Staten van Amerika, een staat of een ander land; en (x) Watch Rapport behoudt zich het recht voor en u stemt er hierbij mee in om aanvullende documentatie en / of informatie over uzelf en / of enige koopwaar te verstrekken, inclusief alle documentatie of informatie die nodig is voor Watch Rapport om te voldoen aan de lokale, staats- en federale wetgeving (waaronder Watch Rapport rapporteert alle ontvangen goederen aan de juiste autoriteiten, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.) 
Uw koopwaar beschrijven.
U stemt er hierbij mee in dat elke beschrijving van de Goederen die u ons verstrekt, hetzij op het aanbiedingsformulier, op de pakbon in het verzendmateriaal of anderszins, waar, volledig en nauwkeurig zal zijn op het moment dat u een dergelijke beschrijving aan ons verstrekt. Als we naar eigen goeddunken vaststellen dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen de koopwaar zoals door u beschreven en de koopwaar die we ontvangen, of als er geen beschrijving van de koopwaar is opgenomen in het pakket dat door u wordt gebruikt om de koopwaar te verzenden, kunnen we opschorten of de Transactie beëindigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen. We zullen geen replica-horloge repareren of vervangen, zelfs niet als de schade is opgetreden tijdens onze normale test- en waarderingsprocedures. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze gebruiksvoorwaarden, in het geval dat we de transactie beëindigen omdat de door u verzonden koopwaar naar eigen goeddunken door Watch Rapport is bepaald dat het een gewijzigd / verminkt serienummer heeft of dat het een vervalsing is of een replica, zullen we u schriftelijk op de hoogte stellen (waaronder mogelijk een kennisgeving via e-mail, sms of andere elektronische middelen) en zullen we uw koopwaar op uw kosten naar u verzenden binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw verzendinstructies en betaling dus (indien geen geldig rekeningnummer bij de aangewezen verzender wordt verstrekt); op voorwaarde echter dat u hierbij akkoord gaat dat Watch Rapport de koopwaar mag weggooien als we geen verzendinstructies en betaling voor alle verzendkosten van u ontvangen binnen 30 dagen na de datum waarop Watch Rapport u schriftelijk bericht dat de transactie is uitgevoerd. beëindigd. In het geval dat Watch Rapport de transactie beëindigt vanwege een andere schending van de verklaringen en garanties die door u zijn gegeven in verband met uw beschrijving van de koopwaar, zal Watch Rapport uw koopwaar binnen 10 werkdagen op onze kosten naar u verzenden door de verzender. methode van onze keuze, en u gaat ermee akkoord dat wij alleen verantwoordelijk zijn voor het verzekeren van de waarde van uw koopwaar tot maximaal $ 100.00. 
Inkomende verzending; Kosten; Verlies of schade garantie.
Als Watch Rapport uw koopwaar voor verdere inspectie wenst te ontvangen, kunnen wij u een verzendlabel verstrekken; Watch Rapport is echter niet verplicht om u een verzendlabel te geven. Als u ons de koopwaar stuurt met behulp van het door ons verstrekte verzendlabel, zullen we een verzekering afsluiten om uw koopwaar te dekken in het geval dat deze beschadigd raakt voor de contante waarde van uw offerte, zodra deze is verwerkt door de nationale koerier die door ons is geselecteerd om uw Koopwaar (de "Verzender"). Zodra uw horloge is ontvangen, blijft het verzekerd voor de waarde van uw contante prijsopgave. In het geval dat uw pakket verloren gaat, vragen we u een bewijs van verzendingsbewijs te overleggen, een bewijs van verlies van de goederen te overleggen en een claim in te dienen binnen 30 dagen na verlies. In het geval dat uw pakket beschadigd is, zullen wij van u eisen dat u: een bewijs van verzendingsbewijs overlegt, een bewijs overlegt dat de goederen beschadigd zijn, aantoont dat het pakket niet beschadigd was voorafgaand aan verzending en een claim indient binnen 30 dagen na verlies. Als u denkt dat u aanvullende dekking nodig heeft, dan is het uw verantwoordelijkheid om contact met ons op te nemen, zodat we op onze kosten een dergelijke aanvullende dekking kunnen bieden voordat u ons uw koopwaar stuurt. U kunt telefonisch contact met ons opnemen op (800) 571-7765 voor aanvullende dekking of voor verzendinstructies. Voor goederen die worden verzonden vanuit een rechtsgebied buiten de VS of in gebieden van de VS die naar de VS moeten worden geïmporteerd, bent u verantwoordelijk voor alle kosten die verband houden met de veilige verzending van uw goederen. Als we echter schriftelijk overeenkomen om voor uw verzending te betalen, ontvangt u een verzendlabel en betalen we de kosten van een dergelijke verzending, inclusief invoerrechten, btw, enz. U bent verantwoordelijk voor het naleven van alle relevante export- en importwetten en beperkingen. Als Watch Rapport uw koopwaar ontvangt, u een aanbod doet om dergelijke koopwaar te kopen, en u een dergelijk aanbod afwijst, ongeacht wie ervoor heeft betaald om het naar Watch Rapport te laten verzenden, is het uw verantwoordelijkheid om de benodigde verzendkosten te regelen en te betalen om uw Handelswaar. Niettegenstaande het voorgaande draagt ​​u het risico van verlies met betrekking tot alle Goederen totdat deze Goederen daadwerkelijk door Watch Rapport zijn ontvangen. 
Ontvangst van koopwaar. 
We registreren de opening en de inhoud van elk pakket Merchandise dat we ontvangen. We bewaren de video gedurende ten minste 30 dagen nadat we uw koopwaar hebben ontvangen. U kunt met ons afspreken om tegen een extra vergoeding een kopie van de video van het ontvangen en uitpakken van uw goederen te bestellen. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan u een inkomend pakket te weigeren. In het kader van deze gebruiksvoorwaarden wordt elk inkomend pakket dat we afwijzen, niet geacht door ons te zijn "ontvangen". Extra's die niet van de OEM (Original Equipment Manufacturer) zijn (inclusief, maar niet beperkt tot generieke dozen, aftermarket-bandjes en materialen van derden) zullen het aanbod voor uw horloge niet verhogen. Ze worden niet geïnventariseerd en worden bij aankomst bij ons afgevoerd. 
Het aanbod van Watch Rapport bepalen. 
We zullen onze schatting van de waarde van uw koopwaar bepalen met behulp van factoren die wij passend achten. Om uw koopwaar te waarderen, moeten we mogelijk het horloge openen en edelstenen en andere items van het horloge verwijderen. U machtigt ons hierbij om het horloge te openen, edelstenen en andere items van het horloge te verwijderen en andere acties te ondernemen die wij redelijkerwijs nodig achten om uw koopwaar nauwkeurig te waarderen, inclusief maar niet beperkt tot het gratis verzenden van uw koopwaar naar een potentiële klant. externe koper. U machtigt ons hierbij verder om onze standaard voorbereidingsservice uit te voeren (die kan bestaan ​​uit reiniging, basisreparaties (zoals wij passend achten), nauwkeurigheidskalibratie, smering en druktesten) en om uw koopwaar te fotograferen. Bij het verwerken van uw koopwaar, zullen wij u langs elektronische weg (een "aanbiedingsbericht") op de hoogte stellen van ons aanbod om uw koopwaar te betalen ("aanbieding"). 
Accepteer of weiger Bekijk de definitieve aanbieding van Rapport. 
U kunt het Aanbod accepteren via de elektronische communicatiemethode die u momenteel gebruikt om met Watch Rapport te communiceren binnen tweeënzeventig (72) uur na de datum van het Aanbiedingsbericht. Watch Rapport kan, naar eigen goeddunken, de termijn voor acceptatie van een Aanbieding verlengen. Om het bod te weigeren, moet u dit doen via het verkopersportaal. Als u het aanbod afwijst en ons niet machtigt om uw koopwaar voor een langere periode vast te houden om u een ander aanbod te doen, zullen wij uw koopwaar binnen vijftien (15) werkdagen naar u verzenden op het adres dat in onze administratie is vermeld. kosten voor u, en verzekert uw koopwaar voor de volledige waarde van de aanbieding.
Betaling voor uw koopwaar. 
We zullen de koopwaar betalen voor het bedrag vermeld in de aanbieding, minus eventuele vergoedingen die verschuldigd zijn aan Watch Rapport zoals vermeld in de aanbieding (de 'Aankoopprijs'), via de betalingsmethode die u hebt geselecteerd in uw elektronische communicatie met Watch Rapport op het adres dat u heeft opgegeven op of voor zeven (7) werkdagen na uw aanvaarding van de Aanbieding. 

ALLE VERKOPEN ZIJN DEFINITIEF! ALLE VERKOPEN ZIJN DEFINITIEF. GEEN RESTITUTIE, RETOURZENDING OF CREDITS ZIJN TOEGESTAAN.

Als u ervoor heeft gekozen de aankoopprijs per cheque te ontvangen, is de transactie definitief zodra Watch Rapport een cheque heeft verzonden naar het door u opgegeven adres. 
Geretourneerde goederen; Uitgaande verzekering; Kosten; Verzekering. 
In het geval dat uw koopwaar aan u wordt geretourneerd in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden, zullen wij uw koopwaar naar u verzenden op uw adres zoals het in onze administratie staat via de door ons gekozen verzendmethode voor verzender op onze kosten, en zullen we een verzekering aanschaffen dekking via de verzender voor de koopwaar voor de volledige waarde van de afgewezen aanbieding. Als een pakket met uw goederen tijdens het transport verloren gaat terwijl het naar u wordt geretourneerd in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden, zullen wij een claim indienen bij de verzender en u het volledige bedrag betalen dat wij van de verzender hebben ontvangen. 
VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VERKOOP VAN MERCHANDISE.
In het geval dat uw koopwaar aan u wordt geretourneerd in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden, zullen wij uw koopwaar naar u verzenden op uw adres zoals het in onze administratie staat via de door ons gekozen verzendmethode voor verzender op onze kosten, en zullen we een verzekering aanschaffen dekking via de verzender voor de koopwaar voor de volledige waarde van de afgewezen aanbieding. Als een pakket met uw goederen tijdens het transport verloren gaat terwijl het naar u wordt geretourneerd in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden, zullen wij een claim indienen bij de verzender en u het volledige bedrag betalen dat wij van de verzender hebben ontvangen. 

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties met betrekking tot de verkoop of poging tot verkoop van goederen door Watch Rapport. 
Hoe we werken. 
Ons doel is om u een voorzichtig gebruikt luxe horloge naar keuze te verkopen, eersteklas kwaliteit voor een scherpe prijs. Wat Watch Rapport het belangrijkste bedrijf maakt om van te kopen, is te danken aan onze geïndividualiseerde en gespecialiseerde zorg die we bieden aan onze veeleisende kopers. We stellen onze site ter beschikking, die is ontworpen om informatie te verstrekken over de vele verschillende stijlen, maten, kleuren, metalen, stenen, enz., Van elk horloge dat u maar wilt. Met dat gezegd zijnde, wil Watch Rapport niet beweren dat alle koopwaar die een koper op de site ziet, op voorraad is en klaar is om te worden gekocht.

Nadat u uw keuze heeft gemaakt en uw bestelling heeft geplaatst, beginnen wij met het vinden van precies het horloge dat u wenst. Daarom kunnen we helaas geen garanties of beloftes doen met betrekking tot de exacte leverdatum of de uitvoering van de transactie. We kunnen uw droomhorloge misschien binnen een dag of twee bij een van onze vele verkopers krijgen. Het kan echter langer duren, afhankelijk van het unieke karakter van uw bestelling. Uiteraard zal Watch Rapport ijverig en voortvarend werken om de koopwaar te lokaliseren en bij u te bezorgen. Als u denkt dat we niet binnen uw verwachte tijdsbestek werken, wordt uw bestelling altijd ondersteund door onze 100% geld-terug-garantie. Mocht u om terugbetaling vragen, geen probleem, maar geen enkele terugbetaling zal ooit enige rente opleveren, ongeacht hoe lang Watch Rapport het geld dat u heeft betaald heeft vastgehouden.

 Watch Rapport zal haar best doen om u op de hoogte te houden van onze vorderingen. Maar terugkerende communicatie is niet verplicht en het is de exclusieve verantwoordelijkheid van u om contact met ons op te nemen als u een update van de bestelling of informatie met betrekking tot de transactie wilt. 
Risico op verlies; Internationale zendingen. 
Alle goederen die door Watch Rapport worden verkocht, worden verkocht op basis van een verzendingscontract. Dit betekent dat het risico van verlies en eigendomsrecht voor dergelijke artikelen op u overgaat bij levering aan de vervoerder. Voor goederen die worden verzonden naar een rechtsgebied buiten de VS of in de gebieden van de VS, bent u, als koper, verplicht om douanekosten te betalen, evenals alle bijbehorende invoerbelasting, btw of invoerrechten. Watch Rapport kan geen specifieke douanekosten voor elke aankoop aangeven, aangezien het beleid per land sterk verschilt. U wordt aangemoedigd om contact op te nemen met uw plaatselijke douanekantoor voor prijsopgaven. Watch Rapport zal bij elke aankoop een kopie van de factuur voor de koopwaar bevatten, en elk land zal de toepasselijke vergoedingen bepalen op basis van een dergelijke factuur. Watch Rapport zal een artikel niet als een geschenk bestempelen of een lagere waarde op de factuur vermelden dan de betaalde aankoopprijs. Watch Rapport zal een restitutie geven van de aankoopprijs die daadwerkelijk door Watch Rapport is ontvangen, minus alle gemaakte verzend- en douanekosten, evenals een herbevoorradingsvergoeding voor een bedrag dat redelijkerwijs is vastgesteld door Watch Rapport, voor goederen die door de douane aan Watch Rapport zijn geretourneerd. aan u, als koper, die dergelijke Koopwaar bij de douane weigert. 
Retourzendingen, restituties en titel. 
Alle retourneringen en terugbetalingen vallen onder ons retourbeleid. Watch Rapport neemt pas het eigendomsrecht op geretourneerde artikelen over als het artikel op onze locatie is aangekomen.
Productbeschrijvingen. 
We proberen zo nauwkeurig mogelijk te zijn. We garanderen echter niet dat beschrijvingen van koopwaar of andere inhoud op onze site, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos is. Bovendien begrijpt u dat de goederen die u koopt mogelijk niet aankomen zoals beschreven. Mocht dit gebeuren en u bent niet tevreden met de goederen, dan heeft u het recht om de door u gekochte goederen binnen 30 dagen na bevestigde levering aan u te retourneren.
Prijsstelling. 
De prijzen voor door ons verkochte artikelen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Met betrekking tot artikelen die door ons worden verkocht, kunnen we de prijs van een artikel pas bevestigen als u bestelt. Ondanks onze inspanningen kan een klein aantal artikelen in onze inventaris verkeerd geprijsd zijn. Als de juiste prijs van een door ons verkocht artikel hoger is dan onze vermelde prijs, zullen we, naar eigen goeddunken, contact met u opnemen voor instructies voor verzending of uw bestelling annuleren en u op de hoogte stellen van een dergelijke annulering.  
Andere bedrijven. 
We bieden links naar de sites van aangesloten bedrijven en bepaalde andere bedrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, en we staan ​​niet in voor het aanbod van deze bedrijven of individuen of de inhoud van hun websites. Watch Rapport aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, het product en de inhoud van al deze en andere derde partijen. U dient hun privacyverklaringen en andere gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te nemen.
Nauwkeurigheid van facturering; Account Informatie; Vergoedingen en betalingen. 
We behouden ons het recht voor om, met of zonder voorafgaande kennisgeving, (a) de beschikbare hoeveelheid van een product of aspect van de Services stop te zetten of te beperken en (b) te weigeren dat een gebruiker een product koopt of een product aan een gebruiker levert. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die bij ons worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en telefoonnummer, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transactie (s) kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Wanneer u Goederen koopt via de Services, (a) stemt u ermee in de prijs te betalen voor dergelijke Goederen zoals uiteengezet in de Services, alle verzend- en administratiekosten (indien van toepassing), en alle toepasselijke belastingen en douanekosten in verband met uw aankoop (de "Volledig aankoopbedrag"). De enige acceptabele betaalmethode van Watch Rapport is een bankoverschrijving. Tenzij anders vermeld, zijn alle valutareferenties in Amerikaanse dollars. Alle vergoedingen zijn verschuldigd in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat de vergoeding verschuldigd wordt. Bestellingen worden pas in behandeling genomen nadat de betaling volledig is ontvangen. Zodra de betaling is ontvangen, worden dergelijke fondsen gestort op de algemene bankrekening van Watch Rapport, die voor alle duidelijkheid geen derdenrekening of geblokkeerde rekening is, en kan worden gebruikt voor operationele doeleinden (zoals betaling aan een derde partij voor de aankoop). van koopwaar). 
Voorwaarden die van toepassing zijn op alle transacties. 
Licentie om de Services te gebruiken.

Afhankelijk van uw naleving van deze gebruiksvoorwaarden, verleent Watch Rapport u hierbij een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare, beperkte licentie (zonder het recht op sublicentie) om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Services (inclusief updates en upgrades die het in elk opzicht en die niet worden gedistribueerd met een afzonderlijke licentie en enige documentatie) uitsluitend op computers en apparaten die u bezit of beheert, en onderhevig aan de hieronder uiteengezette beperkingen. Deze gebruiksvoorwaarden zijn beperkt tot de intellectuele eigendomsrechten van Watch Rapport en zijn gelieerde ondernemingen en licentiegevers en omvatten geen rechten op andere patenten of intellectuele eigendom. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend op grond van deze gebruiksvoorwaarden. De beperkte rechten die u worden verleend om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Services, omvatten een beperkte licentie en vormen geen verkoop van enig softwareprogramma. 
Jouw rekening. 
Als u een account op de Site aanmaakt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer, en gaat u ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. Watch Rapport verkoopt producten voor kinderen, maar het verkoopt ze aan volwassenen, die kunnen kopen via onze enige betaalmethode, een bankoverschrijving. Als u jonger bent dan 18, mag u de site alleen gebruiken met de betrokkenheid van een ouder of voogd. We behouden ons het recht voor om service te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken, of bestellingen te annuleren naar eigen goeddunken.
Regels voor uw gebruik van de site. 
U bent volledig verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit uw gebruik van de site. Watch Rapport garandeert niet dat de werking of werking van de site foutloos zal zijn, dat de site of de server die deze beschikbaar stelt vrij zal zijn van virussen of andere schadelijke elementen. Als gebruiker aanvaardt u de volledige verantwoordelijkheid voor alle kosten, uitgaven, verliezen of schade die u oploopt in verband met, of voortvloeiend uit het gebruik van de site. 

U verklaart en garandeert dat: (a) (i) u de Site niet voor enig ongeoorloofd doel zult gebruiken, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en / of e-mailadressen van andere gebruikers via elektronische of andere middelen voor het verzenden van ongevraagde e-mail of andere elektronische communicatie ; (ii) u krijgt geen toegang tot de Site door middel van scripts, bots of andere geautomatiseerde middelen; (iii) u zult op geen enkele andere manier toegang krijgen tot de Site dan via de interface die wij u ter beschikking stellen of u bezighouden met ongeautoriseerde framing van of linken naar de Site, tenzij anders specifiek door ons geautoriseerd in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst; (iv) u zult geen kettingbrieven, bulk- of junkmail verzenden of de Site of de netwerken of diensten die met de Site verbonden zijn, verstoren, verstoren of onnodig belasten, inclusief maar niet beperkt tot het hacken van de Site; (v) u zult zich niet voordoen als een andere persoon of entiteit, valse of misleidende identificatie- of adresinformatie verstrekken, de privacy schenden of het persoonlijke of eigendomsrecht van een persoon of entiteit schenden; (vi) u gaat ermee akkoord dat u de Services niet zult gebruiken als u niet volledig in staat en wettelijk bekwaam bent om akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, (vii) u zult Watch Rapport voorzien van elk identiteitsbewijs dat we redelijkerwijs kunnen vragen, (viii) u zult de Services alleen gebruiken voor legale doeleinden, (ix) u zult de Services niet gebruiken voor het verzenden of opslaan van onwettig materiaal of voor frauduleuze doeleinden of om deel te nemen aan onwettig, aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend gedrag, (x) u zult niet de Services gebruiken om te adverteren, te vragen of commerciële advertenties te verzenden, inclusief “spam”, (xi) u zult de Services niet gebruiken om overlast, ergernis of ongemak te veroorzaken, (xii) u zal de goede werking van het netwerk niet belemmeren, (xiii ) u zult de Services op geen enkele manier proberen te schaden, (xiv) u zult de Services of andere inhoud niet kopiëren of verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Watch Rapport, (xv) u zult de Services alleen gebruiken voor uw eigen gebruik en zal het niet doorverkopen aan een derde deel y, (xvi) u zult de veiligheidsgerelateerde functies van de site of functies die het gebruik of kopiëren van enig intellectueel eigendom voorkomen of beperken, of beperkingen op het gebruik van de site of het materiaal op de site afdwingen, niet omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren; en (xvii) u zult geen pop-up-, pop-under-, exit-vensters, uitvouwbare knoppen, banners, advertenties of iets anders laten verschijnen dat de volledige weergave van de site minimaliseert, dekt of verhindert. 

(b) U stemt ermee in de Services en hun eigendomsrechtelijk beschermde inhoud, informatie en ander materiaal te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of gebruik, en u gaat ermee akkoord dat u de Services of dergelijke eigendomsinhoud, informatie of ander materiaal niet zult gebruiken, tenzij uitdrukkelijk toegestaan hierin of uitdrukkelijk schriftelijk geautoriseerd door Watch Rapport. Behalve zoals hierin specifiek toegestaan ​​of uitdrukkelijk schriftelijk geautoriseerd door Watch Rapport, gaat u ermee akkoord dat u niet direct of indirect: (i) distribueren, verkopen, toewijzen, bezwaren, overdragen, verhuren, leasen, uitlenen, in sublicentie geven, wijzigen, timesharing of anderszins de Services op enige ongeoorloofde manier exploiteren, inclusief maar niet beperkt tot het betreden of belasten van netwerkcapaciteit, (ii) de Services gebruiken in een servicebureau-arrangement, (iii) kopiëren, reproduceren, aanpassen, afgeleide werken maken van, vertalen, lokaliseren, porteren of anderszins wijzigen van de Services, updates of enig deel daarvan in welke vorm of manier of op welke manier dan ook, (iv) enige inhoud of gegevens van de Services verzamelen of schrapen, of (v) een derde partij toestaan ​​om in te schakelen in een van de handelingen beschreven in clausules (vi), (viii), (ix) en (x) hierboven. 

U begrijpt verder en gaat ermee akkoord dat het u niet is toegestaan ​​om: (i) enige copyright- of andere eigendomsrechten of legenda van beperkende rechten die in de Services is opgenomen of inbegrepen, te verwijderen of te wijzigen, (ii) decompileren, disassembleren, reverse compileren, reverse assembleren, enig deel van de Services, updates of enig deel daarvan reverse vertalen of anderszins reverse engineeren (behalve als en alleen voor zover de voorgaande beperking verboden is door de toepasselijke wetgeving of voor zover toegestaan ​​door de licentievoorwaarden die het gebruik van open source componenten die bij de Services zijn inbegrepen), (iii) elk middel gebruiken om de broncode van enig deel van de Services te achterhalen, of (iv) op andere wijze functionaliteit omzeilen die de toegang tot de Services regelt of anderszins beschermt. Elke poging om het voorgaande te doen is een schending van de rechten van Watch Rapport en zijn licentiegevers. Als u deze beperkingen overtreedt, kunt u worden vervolgd en schadevergoeding betalen. U stemt er verder mee in de Services op geen enkele manier te gebruiken om de rechten van een andere partij lastig te vallen, te misbruiken, te stalken, te bedreigen, te belasteren of anderszins te schenden, en dat Watch Rapport op geen enkele manier verantwoordelijk is voor dergelijk gebruik door u, noch voor enige intimiderende, bedreigende, lasterlijke, aanstootgevende of illegale berichten of transmissies die u kunt ontvangen als gevolg van het gebruik van de Services. 

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Watch Rapport zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om elke bestelling op elk moment en om welke reden dan ook te annuleren. Watch Rapport zal het tot de annuleringsdatum betaalde bedrag terugbetalen. Bovendien begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat Watch Rapport zich het recht voorbehoudt om op elk moment om welke reden dan ook service te weigeren. 
Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie. 
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of tijdiger informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is op eigen risico. Als je vragen hebt, bel dan gerust met onze klantenservice op (800) 571-7765. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. Tenzij anders vermeld, vertegenwoordigt de catalogusprijs, geschatte verkoopprijs, adviesprijs of vergelijkbare prijsinformatie die wordt weergegeven voor Merchandise de volledige verkoopprijs die op het product zelf wordt vermeld, voorgesteld door de fabrikant of leverancier, of geschat in overeenstemming met de standaard industriële praktijk ; of de geschatte winkelwaarde voor een vergelijkbaar item dat elders wordt aangeboden. Deze prijzen zijn een vergelijkende prijsschatting en kunnen al dan niet de geldende prijs in elk gebied op een bepaalde dag vertegenwoordigen. We geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot de juistheid of volledigheid van enige prijsinformatie of andere informatie op deze site, en u dient niet op deze informatie te vertrouwen. De werkelijke verkoopprijzen kunnen sterk afwijken van de prijzen op deze site. We behouden ons het recht voor om informatie van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, inclusief, maar niet beperkt tot, informatie over prijzen, modellen en specificaties. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van enige informatie op deze site, inclusief de geschatte verkoopprijzen. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen. 
Intellectueel eigendom. 
De Services en hun inhoud, inclusief hun "look and feel" (bijv. Tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, logo's), eigendomsrechtelijke inhoud, informatie en andere materialen, worden beschermd onder intellectuele eigendom, auteursrechten, handelsmerken en andere wetten. U erkent en gaat ermee akkoord dat Watch Rapport en / of zijn licentiegevers alle rechten, titels en belangen in en op de Services bezitten (inclusief maar niet beperkt tot alle octrooien, auteursrechten, handelsgeheimen, handelsmerken, show-how, knowhow en alle en alle andere intellectuele eigendomsrechten daarin of daarmee verband houdend) en u stemt ermee in geen actie (s) te ondernemen die in strijd zijn met dergelijke eigendomsbelangen. U verkrijgt geen rechten of licenties onder enige van Watch Rapport's (of haar licentiegevers) octrooien, octrooiaanvragen, auteursrechten, handelsgeheimen, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten op grond van deze Gebruiksvoorwaarden. U erkent en gaat ermee akkoord dat de kenmerken en functionaliteit van de Services, en alle software, inhoud, gegevens, informatie en materialen daarin, de vertrouwelijke en eigendomsinformatie zijn van Watch Rapport (of zijn licentiegevers), en dienovereenkomstig stemt u ermee in om (a) te onderhouden de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie met gebruikmaking van redelijke inspanningen en zorg (maar in geen geval minder dan dezelfde inspanningen en zorg die u gebruikt om uw eigen vertrouwelijke en eigendomsinformatie te beschermen) en dergelijke informatie niet aan derden bekendmaken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Watch Rapport en (b) dergelijke informatie alleen gebruiken voor het gebruik van de Services die hieronder door Watch Rapport worden geleverd. 

Alle (a) suggesties voor correctie, wijziging en aanpassing van de Services en andere feedback (inclusief maar niet beperkt tot citaten van schriftelijke of mondelinge feedback), informatie en rapporten die door u aan Watch Rapport zijn verstrekt (gezamenlijk 'Feedback') en alle (b) verbeteringen, updates, aanpassingen of verbeteringen, of deze nu zijn gemaakt, gemaakt of ontwikkeld door Watch Rapport of anderszins verband houden met de Services (gezamenlijk "Revisies"), zijn en blijven het eigendom van Watch Rapport. U erkent en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat enige bijdrage van Feedback of Revisies u geen recht, titel of belang in de Services of in dergelijke Feedback of Revisies zal en zal geven of zal verlenen. Alle Feedback en Revisies worden het enige en exclusieve eigendom van Watch Rapport en Watch Rapport mag Feedback en / of Revisies op enigerlei wijze en voor welk doel dan ook gebruiken en openbaar maken zonder verdere kennisgeving of compensatie aan u en zonder behoud door u van enig eigendomsrecht of andere recht of claim. U wijst hierbij alle rechten, titels en belangen toe aan Watch Rapport (inclusief, maar niet beperkt tot, enig octrooi, copyright, handelsgeheim, handelsmerk, show-how, knowhow, morele rechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten ) die u mogelijk hebt in en op alle Feedback en Revisies. Op verzoek van Watch Rapport voert u elk document, elke registratie of deponering uit die nodig is om uitvoering te geven aan de voorgaande opdracht. 
Sociale media / online beoordelingen. 
Watch Rapport begrijpt de belangrijke rol die online beoordelingen spelen bij het opbouwen van de reputatie van een bedrijf. We begrijpen ook de wens van onze klanten om een ​​online beoordeling te geven. Hoewel we er voortdurend naar streven u de beste kwaliteit te bieden met betrekking tot uw gebruik van de Services, erkennen we dat er van tijd tot tijd een mihap kan zijn met betrekking tot uw omgang met ons. Watch Rapport zal zo snel mogelijk werken om eventuele problemen op te lossen. Uw tevredenheid is onze eerste prioriteit. 

Daartoe voldoet Watch Rapport 100% aan de Consumer Review Fairness Act die wordt afgedwongen door de FTC. Hoewel we geloven in eerlijke consumentenevaluaties, zullen we geen beoordelingen tolereren die een van de volgende verboden uitspraken bevatten: (1) elke toespraak die vertrouwelijke of privé-informatie bevat - bijvoorbeeld iemands financiële, medische of personeelsdossierinformatie of de handelsgeheimen van een bedrijf ; (2) elke uiting die lasterlijk, intimiderend, beledigend, obsceen, vulgair, seksueel expliciet of ongepast is met betrekking tot ras, geslacht, seksualiteit, etniciteit of andere intrinsieke kenmerken; (3) elke toespraak die geen verband houdt met de producten of diensten van het bedrijf; of (4) elke toespraak die duidelijk vals of misleidend is. Houd er rekening mee dat als u verboden toespraak plaatst, Watch Rapport er alles aan zal doen, inclusief maar niet beperkt tot juridische stappen, om deze onmiddellijk te laten verwijderen. 

Mocht u merken dat u een negatieve recensie wilt plaatsen, bel ons dan voordat u een bericht plaatst om over het probleem te praten. Hoogstwaarschijnlijk is er een misverstand en willen we uw zorgen snel aanpakken en de kwestie op een gunstige manier oplossen. 
Licentie verlenen - Gebruikersinhoud 
Als voorwaarde voor uw gebruik van de Services verleent u Watch Rapport hierbij een niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, wereldwijde, overdraagbare, sublicentieerbare licentie voor toegang tot, gebruik, reproductie, verzending, weergave, publicatie, distributie, wijziging en aanpassen en afgeleid werk maken van alle inhoud die u uploadt, publiceert, indient of verzendt om beschikbaar te worden gemaakt via de Services ("Uw inhoud"). Door uw inhoud in te dienen via de services, verklaart en garandeert u (a) dat u eigenaar bent van of anderszins controle heeft over alle rechten op uw inhoud, inclusief maar niet beperkt tot alle auteursrechten, (b) dat uw inhoud juist is, en (c) dat het gebruik van uw inhoud is niet in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid en zal geen enkele persoon of entiteit letsel toebrengen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige inhoud of materiaal dat door u of een derde partij via de Services wordt ingediend of gepost.

WIJ BEHOUDEN HET RECHT VOOR OM ELKE INHOUD, MATERIAAL OF INZENDING TE VERWIJDEREN OM WELKE REDEN DAN OOK, MET INBEGRIP VAN ALS WIJ IN ONZE ENIGE DISCRETIE BEPALEN DAT HET EEN WET OF RECHT VAN EEN PERSOON IN SCHENDING IS, DE RECHTEN VAN ELKE PERSOON IN SCHENDING OF ANDERSZINS ONGEPAST SITE OF DIENSTEN. 
Diensten en materialen van derden 
Bepaalde Services kunnen inhoud, gegevens, informatie, toepassingen of materialen van derden ("Materialen van derden") weergeven, opnemen of beschikbaar stellen of links naar bepaalde websites van derden bevatten. Door de Services te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Watch Rapport niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van het auteursrecht, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect van dergelijk materiaal of websites van derden. Watch Rapport geeft geen garanties of onderschrijft geen en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u of een andere persoon voor diensten van derden, materialen of websites van derden of voor andere materialen, producten of diensten van derden. . Materiaal van derden en links naar andere websites worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden.

 Diensten van derden en Materialen van derden waartoe toegang kan worden verkregen vanaf weergegeven op of waarnaar wordt gelinkt vanuit de Diensten en die niet in alle talen of in alle landen beschikbaar zijn. Watch Rapport verklaart niet dat diensten van derden en materiaal van derden geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op een bepaalde locatie. Voor zover u ervoor kiest om toegang te krijgen tot dergelijke diensten of Materialen van Derden, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten, inclusief maar niet beperkt tot toepasselijke lokale wetten. 
Elektronische handtekening. 
VOOR DE DOELEINDEN VAN DE TRANSACTIE GAAT U HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, DE ONTVANGST VAN KENNISGEVINGEN PER E-MAIL OF ANDERE ELEKTRONISCHE MIDDELEN, HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE CONTRACTEN EN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN MET ELEKTRONISCHE MIDDELEN TE ACCEPTEREN. 
Afwijzing van garanties. 
U BENT ALLEEN EN VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEBRUIK VAN DE SERVICES, MET INBEGRIP VAN INTERACTIES MET ANDERE GEBRUIKERS VAN DE SERVICES. U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OP EIGEN RISICO IS EN DAT HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT DE BEVREDIGENDE KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID EN INSPANNING BIJ U IS. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN DE DIENSTEN (MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, MATERIAAL VAN DERDEN, SOFTWARE OF DIENSTEN VAN DERDEN) AAN U GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS, MET ALLE FOUTEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE, EN HORLOGE RAPPORT WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN (MET INBEGRIP VAN HET GEBRUIK, DE PRESTATIES EN DE ONDERSTEUNING DAARVAN), EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, INCLUSIEF / BEPERKT TOT DE IMPLICIETE OF WETTELIJKE OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, VAN BEVREDIGENDE KWALITEIT, VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VAN NAUWKEURIGHEID, VAN RUSTIG GENOT, TITEL OF NIET-INBREUK VAN DE RECHTEN VAN DERDEN, INTERFERENTIE MET GENOT, ONGEDRACHTHEID, ONGELUK, ONGELUK EN ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN WELKE HANDEL OF GEBRUIK VAN HANDEL. WATCH RAPPORT GARANDEERT NIET DAT (A) DE SERVICES AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN, (B) DE WERKING VAN DE SERVICES ONONDERBROKEN OF VIRUS- OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN, (C) DAT DE SERVICES ZULLEN WERKEN OF COMPATIBEL ZIJN MET ELKE ANDERE TOEPASSING OF ELK SPECIFIEK SYSTEEM OF APPARAAT, OF (D) DEFECTEN IN DE SERVICES ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. ENIG MONDELING OF SCHRIFTELIJK ADVIES VERSTREKT DOOR WATCH RAPPORT OF HAAR GEMACHTIGDE AGENTEN ZAL GEEN ENKELE GARANTIE GEVEN. GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR HORLOGRAPPORT OF HAAR BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER GEEFT EEN GARANTIE. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE, DUS SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. 
Beperking van aansprakelijkheid. 
ALLE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, MERCHANDISE EN ANDERE DIENSTEN DIE DOOR ONS OF ANDERSZINS AAN U BESCHIKBAAR ZIJN GEMAAKT OF VIA DE SITE, WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS, TENZIJ ANDERS GESPECIFICEERD. 

VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST WATCH RAPPORT ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VERLENING, VERLENING EN VERLENING AAN JOU. 

IN ALLE GEVALLEN GEDURENDE DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, GAAT U AKKOORD DAT DE WETTELIJKE BEPERKING VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR EVENTUELE CLAIMS OF ACTIES VOOR VERLOREN, BESCHADIGDE OF VERNIETIGDE HANDEL DIE U NAAR ONS STUURDE, NIET MEER DAN HET MINDER AAN U OF $ 1,000.00, - PER TRANSACTIE. ONDANKS HET VOORGAANDE, INDIEN DE MERCHANDISE DIE WE VAN U ONTVANGEN (I) MATERIAAL VERSCHILT VAN DE BESCHRIJVING VAN DE MERCHANDISE DIE U AAN ONS HEEFT GELEVERD, (II) EEN GEWIJZIGD OF VERVULDIGD SERIENUMMER HEEFT, OF (III) EEN TEGENWOORDIGER OF EEN REPLICA IS DAN ZAL DE WETTELIJKE BEPERKING VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR EVENTUELE CLAIMS OF ACTIES VOOR VERLOREN, BESCHADIGDE OF VERNIETIGDE MERCHANDISE DIE U NAAR ONS STUURT, NIET MEER DAN $ 100.00, - MET BETREKKING TOT DERGELIJKE HANDEL. 

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT WIJ NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR (a) INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, EXEMPLARISCHE, SPECULATIEVE OF STRAFSCHADE OF WINST- OF KANSVERLIES; OF (b) ENIGE CLAIMS, EISEN OF ACTIES VOOR ENIGE SUBROGATIECLAIM DIE DOOR UW VERZEKERINGSVERVOERDER IS INGESTELD, IN ELK GEVAL MET BETREKKING TOT ENIGE TRANSACTIE (S), DE MERCHANDISE, DE SITE OF ENIGE ANDERE DIENSTEN DIE DOOR HORLOGRAPPORT AAN U WORDEN GELEVERD, EN U ZIET UITDRUKKELIJK EN SPECIFIEK AF VAN ENIGE SUBROGATIEVORDERING NAMENS U EN NAMENS UW VERZEKERINGSVERZEKERAAR. 

BEPAALDE WETGEVING STAAT GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN KUNT U AANVULLENDE RECHTEN HEBBEN. 

Zonder de voorgaande zin te beperken, gaat u ermee akkoord dat de bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen samen met de andere bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden die aansprakelijkheid beperken, essentiële voorwaarden zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en dat Watch Rapport niet bereid zou zijn u de vermelde rechten te verlenen in deze gebruiksvoorwaarden, maar voor uw instemming met de bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen. U gaat akkoord met deze aansprakelijkheidsbeperkingen om Watch Rapport ertoe te brengen u de rechten te verlenen die in deze gebruiksvoorwaarden zijn uiteengezet. 
schadeloosstelling
U gaat ermee akkoord Watch Rapport, haar functionarissen, directeuren, managers, leden, werknemers, advocaten, agenten, gelieerde ondernemingen, licentiegevers en leveranciers (gezamenlijk de "Gevrijwaarde Partijen") schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims en kosten , schade, verliezen, uitgaven, boetes en straffen, inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocaatkosten, opgelopen door een van de Gevrijwaarde Partijen als gevolg van of voortvloeiend uit of in verband met een schending of schending van deze Gebruiksvoorwaarden door u of iemand die namens u handelt, of uw schending van de rechten van een derde partij, of enig ongeoorloofd gebruik van de Services, of uw nalatigheid of opzettelijk wangedrag of als gevolg van enige valse of materieel misleidende informatie die u aan Watch heeft verstrekt Rapporteren (inclusief, maar niet beperkt tot uw verklaringen en garanties aan Watch Rapport met betrekking tot eigendom van de Goederen en uw bevoegdheid om de Goederen aan Watch Rapport te verkopen). 
Arbitrage en verklaring van afstand. 
Deze sectie bevat een arbitrageovereenkomst en een overeenkomst dat alle claims alleen in individuele hoedanigheid zullen worden ingediend (en niet als een collectieve actie of andere representatieve procedure). Lees deze aandachtig door. U kunt zich afmelden voor de arbitrageovereenkomst door de hieronder beschreven opt-outprocedure te volgen. 

Vrijstelling van groepsactie: elke claim (zoals hieronder gedefinieerd) moet worden ingediend in de individuele hoedanigheid van de respectieve partij, en niet als een eiser of class-lid in een vermeende klasse, collectieve, vertegenwoordiger, meervoudige eisers of soortgelijke procedure ("collectieve actie") . De partijen zien uitdrukkelijk af van elke mogelijkheid om een ​​groepsactie in een forum te handhaven. Als de Claim onderhevig is aan arbitrage, heeft de arbiter niet de bevoegdheid om soortgelijke claims te combineren of samen te voegen of een Class Action uit te voeren, noch een uitspraak te doen aan een persoon of entiteit die geen partij is bij de arbitrage. Elke claim dat deze verklaring van afstand of een deel van deze verklaring van afstand niet-afdwingbaar, gewetenloos, nietig of vernietigbaar is, kan alleen worden beslist door een bevoegde rechtbank en niet door een arbiter. De partijen begrijpen dat er afstand wordt gedaan van elk recht om in de rechtbank te procederen, een rechter of jury te laten beslissen over hun zaak, of om partij te zijn in een collectieve of representatieve vordering, en dat over vorderingen individueel moet worden beslist, door middel van arbitrage. 

Als deze vrijstelling van groepsactie niet afdwingbaar blijkt te zijn, is de volledige arbitrageovereenkomst, indien anderszins van kracht, nietig en ongeldig. De arbiter kan alleen een declaratoire of voorlopige voorziening toekennen ten gunste van de individuele partij die om vergoeding verzoekt en alleen voor zover nodig om op grond van de individuele claim van die partij een voorziening te treffen. Als een claim om welke reden dan ook in de rechtbank verloopt in plaats van via arbitrage, zien u en Watch Rapport elk af van elk recht op juryrechtspraak. 

1. Informeel proces eerst. U stemt ermee in dat u in het geval van een geschil tussen u en Watch Rapport, eerst contact opneemt met Watch Rapport en te goeder trouw aanhoudende pogingen doet om het geschil op te lossen voordat u een beroep doet op meer formele beslechtingsmiddelen, inclusief maar niet beperkt tot gerechtelijke stappen. 

2. Arbitrageovereenkomst. Na het informele geschillenbeslechtingsproces kunnen alle resterende geschillen, controverses of claims (gezamenlijk "Claim") die op enigerlei wijze verband houden met uw gebruik van de Services en / of Watch Rapport's Merchandise, inclusief de Services, of op enigerlei wijze verband houden met de communicatie tussen u en Watch Rapport of een andere gebruiker van de Services zal uiteindelijk worden opgelost door middel van bindende arbitrage. Deze verplichte arbitrageovereenkomst is zowel op u als op Watch Rapport van toepassing. Deze arbitrageovereenkomst is echter niet van toepassing op (a) een claim van Watch Rapport wegens inbreuk op haar intellectuele eigendom of toegang tot de Services die ongeautoriseerd is of die de autorisatie die in deze Gebruiksvoorwaarden wordt verleend, overschrijdt of (b) u belet gebruik te maken van de toepasselijke gerechtelijke procedures voor geringe vorderingen in passende gevallen. 

Arbitrage is informeler dan een rechtszaak. Er is geen rechter of jury bij arbitrage. In plaats daarvan wordt het geschil opgelost door een neutrale arbiter. De rechterlijke toetsing van een arbitraal vonnis is beperkt. Behalve voor zover de partijen anders overeenkomen, kunnen arbiters dezelfde schadevergoeding en compensatie toekennen als een rechtbank kan toekennen. U gaat er echter mee akkoord dat de arbiter niet het recht heeft om gevolgschade, punitieve, speculatieve, indirecte, incidentele, speciale of voorbeeldige schadevergoeding toe te kennen. U gaat ermee akkoord dat de Amerikaanse Federal Arbitration Act de interpretatie en handhaving van deze bepaling regelt, en dat u en Watch Rapport elk afstand doen van het recht op juryrechtspraak of deelname aan een collectieve actie. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat een dergelijke arbiter persoonlijke jurisdictie over u heeft. U ziet af van alle verdedigingen van gebrek aan persoonlijke jurisdictie en forumonachtzaamheid. U stemt ermee in zich te houden aan alle beslissingen en uitspraken die in een dergelijke arbitrageprocedure worden gedaan, en dat dergelijke beslissingen en uitspraken van de arbiter definitief en definitief zijn. Deze arbitragebepaling blijft van kracht na beëindiging van deze gebruiksvoorwaarden. 

Als u een arbitrageprocedure wilt starten, moet u, na het volgen van de informele procedure voor geschillenbeslechting, een brief sturen waarin u om arbitrage vraagt ​​en uw claim beschrijft aan 297 Kingsbury Grade, Suite 100 Lake Tahoe (Stateline) NV 89449. De arbitrage zal worden uitgevoerd door de American Arbitration Association (AAA) volgens haar regels, inclusief, als u een individu bent, de aanvullende procedures voor consumentgerelateerde geschillen van de AAA. Als u geen individu bent of de Services namens een entiteit hebt gebruikt, worden de aanvullende procedures voor consumentgerelateerde geschillen van de AAA niet gebruikt. De regels van de AAA zijn beschikbaar op www.adr.org of door te bellen naar 1-800-778-7879. 

Het aantal arbiters is één. U kunt ervoor kiezen om de arbitrage telefonisch te laten verlopen op basis van schriftelijke opmerkingen. De arbitrage zal plaatsvinden in Lake Tahoe (Stateline), NV. De arbitrage zal plaatsvinden in de Engelse taal. De AAA-regels en de wetten van de staat Nevada, met uitzondering van de regels voor wetsconflicten, zijn van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Services. Het oordeel over de uitspraak van de arbiter kan worden ingediend bij elke rechtbank met competente jurisdictie. 

De betaling van alle indienings-, administratie- en arbitragekosten wordt beheerst door de regels van de AAA. U en wij zullen de administratieve en arbitervergoedingen en andere kosten betalen in overeenstemming met de toepasselijke arbitrageregels, maar als de toepasselijke arbitrageregels of -wetten vereisen dat Watch Rapport een groter deel of al deze vergoedingen en kosten betaalt om deze sectie te laten werken. uitvoerbaar zijn, heeft Watch Rapport het recht om ervoor te kiezen om de vergoedingen en kosten te betalen en over te gaan tot arbitrage of om dit te weigeren en de zaak via de rechtbank te laten oplossen. De winnende partij heeft recht op kosten, redelijke advocatenhonoraria, die door de rechtbank kunnen worden ingediend in dezelfde procedure of in een afzonderlijke procedure die voor dat doel wordt ingesteld, naast enige andere vergoeding waarop die partij mogelijk recht heeft. 

De arbiter, en niet een federale, staats- of lokale rechtbank, heeft de exclusieve bevoegdheid om elk geschil op te lossen met betrekking tot de interpretatie, toepasbaarheid, gewetenloosheid, arbitrage, afdwingbaarheid of totstandkoming van deze arbitrageovereenkomst, inclusief elke claim dat het geheel of gedeeltelijk van deze arbitrageovereenkomst is nietig of vernietigbaar. De voorgaande zin is echter niet van toepassing op het onderstaande gedeelte "Class Action Waiver". 

Als u geen geschillen wilt beslechten met Watch Rapport en u een individu bent, kunt u zich afmelden voor deze arbitrageovereenkomst door een brief te sturen naar 297 Kingsbury Grade, Suite 100 Lake Tahoe (Stateline) NV 89449 binnen dertig (30) dagen na de eerste van de datum waarop u de Services opent of gebruikt. 
Algemene bepalingen. 
1. Let op. U erkent en gaat ermee akkoord dat u ons het e-mailadres, het fysieke adres en de telefoonnummers hebt verstrekt die in onze administratie staan, en het is uw verantwoordelijkheid om ons actuele of bijgewerkte contactgegevens te verstrekken. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat: (i) elk e-mailbericht dat we u sturen, wordt geacht effectief door u te zijn ontvangen en een gepaste kennisgeving aan u per e-mail vormt; en (ii) elk telefonisch bericht dat we bij u achterlaten, iedereen die uw telefoon beantwoordt, of op uw antwoordapparaat of service, effectief door u wordt ontvangen en een telefonische kennisgeving aan u vormt.  

2. Vervang de verzender. In het geval van een staking, onderbreking van de service of andere problemen die we kunnen tegenkomen met de verzender, behouden we ons het recht voor om naar eigen goeddunken de verzender te vervangen door een andere vervoerder.  

3. Exportwetten. U stemt ermee in dat u de Services en / of andere informatie of materialen die hieronder door Watch Rapport worden verstrekt, niet direct of indirect zult exporteren of herexporteren naar enig land waarvoor de Verenigde Staten of enig ander relevant rechtsgebied een exportvergunning of andere overheidsinstantie vereist. goedkeuring op het moment van uitvoer zonder eerst een dergelijke vergunning of goedkeuring te verkrijgen. In het bijzonder, maar zonder beperking, mogen de Services niet worden geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd (a) naar landen onder embargo van de VS of enig land dat door de Amerikaanse regering is aangemerkt als een land dat “terroristen ondersteunt”, of (b) naar wie dan ook vermeld op een lijst van verboden of aan beperkingen onderworpen partijen van de Amerikaanse overheid, inclusief de lijst van speciaal aangewezen onderdanen van het Amerikaanse ministerie van Financiën of de lijst van geweigerde personen of entiteitenlijst van het Amerikaanse ministerie van handel. Door gebruik te maken van de Services, verklaart en garandeert u dat u zich niet in een dergelijk land of op een dergelijke lijst bevindt. U stemt er ook mee in dat u deze producten niet zult gebruiken voor doeleinden die verboden zijn door de Amerikaanse wet, inclusief, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of de productie van nucleaire wapens, raketten of chemische of biologische wapens. U bent verantwoordelijk voor en stemt er hierbij mee in om op eigen kosten te voldoen aan alle toepasselijke exportwetten en voorschriften van de Verenigde Staten. 

4. Beperkte rechten van de Amerikaanse overheid. De Services en gerelateerde documentatie zijn "Commerciële items", zoals die term is gedefinieerd in 48 CFR § 2.101, bestaande uit "Commerciële computersoftware" en "Commerciële computersoftwaredocumentatie", zoals dergelijke termen worden gebruikt in 48 CFR § 12.212 of 48 CFR § 227.7202, zoals van toepassing. In overeenstemming met 48 CFR § 12.212 of 48 CFR § 227.7202-1 tot en met 227.7202-4, zoals van toepassing, worden de commerciële computersoftware en commerciële computersoftwaredocumentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers van de Amerikaanse overheid (a) alleen als commerciële items en (b) met alleen die rechten die worden verleend aan alle andere eindgebruikers op grond van de voorwaarden hierin. 

5. Verdrag van de Verenigde Naties. U en Watch Rapport komen overeen dat het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen niet van toepassing is op de interpretatie of constructie van deze gebruiksvoorwaarden.

6. Afdeling Consumentenzaken. Volgens California Civil Code Section 1789.3 ontvangen Californische gebruikers van de Services de volgende specifieke kennisgeving over consumentenrechten: De Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van de California Department of Consumer Affairs kan schriftelijk worden gecontacteerd op 1625 North Market Boulevard, Suite N 112 Sacramento, CA 95834, of telefonisch op (800) 952-5210. 

7. Beëindiging. Als u een van de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden schendt, worden alle licenties verleend door Watch Rapport, inclusief toestemming om de Services te gebruiken, automatisch beëindigd. Bovendien kan Watch Rapport uw Gebruikersaccount en / of de Services (of een deel van het voorgaande) opschorten, uitschakelen of verwijderen met of zonder kennisgeving, om welke reden dan ook. Als Watch Rapport uw gebruikersaccount verwijdert wegens een vermoedelijke schending van deze gebruiksvoorwaarden door u, is het verboden om u opnieuw te registreren voor de services onder een andere naam. In het geval dat een gebruikersaccount om welke reden dan ook wordt verwijderd, kan Watch Rapport uw inhoud verwijderen, maar is dit niet verplicht. Watch Rapport is niet verantwoordelijk voor het verwijderen van (of het niet verwijderen) van uw inhoud. Alle secties die naar hun aard de beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden zouden moeten overleven, blijven volledig van kracht en van kracht na en niettegenstaande enige beëindiging van deze Overeenkomst door Watch Rapport of u. Beëindiging beperkt geen van de andere rechten of rechtsmiddelen van Watch Rapport in rechte of in billijkheid. 

8. Ontheffing. Het is uitdrukkelijk begrepen dat in het geval dat een van de partijen bij welke gelegenheid dan ook enige voorwaarde hiervan niet nakomt en de andere partij die voorwaarde niet afdwingt, het niet afdwingen bij welke gelegenheid dan ook geen verklaring van afstand van enige voorwaarde vormt en geen beletsel vormt voor handhaving op elke andere gelegenheid.  

9. Gedeeltelijke ongeldigheid. Als een bepaling hiervan op enig moment of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar of ongeldig is of wordt, zal geen enkele andere bepaling hiervan hierdoor worden beïnvloed en zullen de overige bepalingen blijven met hetzelfde effect alsof dergelijke niet-afdwingbare of ongeldige bepalingen niet zouden zijn ingevoegd hierin; op voorwaarde dat het vermogen van een van beide partijen om substantieel de verwachte prestatie van de andere partij te verkrijgen, daardoor niet is aangetast.  

10. Wijzigingen. We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen. Wijzigingen worden onmiddellijk van kracht bij uw eerste toegang tot of gebruik van de Services na de datum "Laatst herzien" bovenaan deze Gebruiksvoorwaarden. Als we materiële wijzigingen aanbrengen, kunnen we redelijke inspanningen leveren om te proberen u hiervan op de hoogte te stellen, inclusief via e-mail of door een prominente kennisgeving op de website te plaatsen. Het is echter uw eigen verantwoordelijkheid om de gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te herzien om dergelijke wijzigingen te bekijken. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Services nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, wordt beschouwd als uw definitieve aanvaarding van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden. Als u het niet eens bent met de wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden, mag u de Services niet openen of gebruiken. 

11. Onafhankelijke contractanten. Niets in deze gebruiksvoorwaarden zal worden beschouwd als een van de partijen als agent of vertegenwoordiger van de andere partij of beide partijen als joint ventures of partners voor welk doel dan ook.

12. Belastingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle rechten, belastingen, heffingen of vergoedingen (inclusief verkoop-, gebruiks- of bronbelastingen) die door enige autoriteit op of in verband met deze gebruiksvoorwaarden worden opgelegd. 

13. Koppen en bijschriften. Koppen en bijschriften worden alleen ter referentie en gemak ingevoegd en definiëren, beperken of beschrijven op geen enkele manier de reikwijdte van deze Gebruiksvoorwaarden of de bedoeling van enige bepaling. 

14. Voorlopige voorzieningen. U stemt ermee in dat een schending van deze gebruiksvoorwaarden Watch Rapport onherstelbare schade zal toebrengen waarvoor geldelijke schadevergoeding geen adequate remedie zou zijn en Watch Rapport heeft recht op een billijke vergoeding naast alle rechtsmiddelen die het op grond van of wettelijk kan hebben zonder een borgstelling, andere zekerheid of bewijs van schade. 

15. Overmacht. Noch Watch Rapport, noch u zijn verantwoordelijk voor schade of voor vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering als gevolg van handelingen of gebeurtenissen buiten hun redelijke controle, inclusief, maar niet beperkt tot: epidemie, brand, blikseminslag, explosie, stroompiek of -uitval, water, overmacht , oorlog, revolutie, burgerlijke onrust of daden van civiele of militaire autoriteiten of publieke vijanden: enige wet, orde, regeling, verordening of vereiste van een regering of juridische instantie of een vertegenwoordiger van een dergelijke regering of juridische instantie; of arbeidsonrust, met inbegrip van maar niet beperkt tot stakingen, vertragingen, piketten of boycots; onvermogen om materialen, transportfaciliteiten, brandstof- of energietekorten of handelingen of nalatigheden van andere veelvoorkomende vervoerders veilig te stellen. 

16. Overdracht. U mag deze gebruiksvoorwaarden niet geheel of gedeeltelijk toewijzen of overdragen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Watch Rapport. Elke poging om deze gebruiksvoorwaarden toe te wijzen, zonder een dergelijke toestemming, is nietig. Behoudens het voorgaande, zullen deze gebruiksvoorwaarden bindend zijn voor en voordeel opleveren voor de partijen en hun respectievelijke toeganghouders en rechtverkrijgenden.

17. Onduidelijkheden. Eventuele onduidelijkheden bij de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij. 

18. Volledige overeenkomst. Deze gebruiksvoorwaarden zetten de volledige interpretatie van de partijen uiteen met betrekking tot de zaken die hierin zijn vervat en er zijn geen andere beloften, convenanten of toezeggingen dan die uitdrukkelijk hierin uiteengezet. 

19. Neem contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen over de Services of deze Gebruiksvoorwaarden op: 297 Kingsbury Grade, Suite 100 Lake Tahoe (Stateline) NV 89449 of per e-mail op help@watchrapport.com. 

20. Copyrightverklaring. Alle site-ontwerp, afbeeldingen, tekstselecties, indeling en alle software vallen onder Copyright © 2020 Watch Rapport, LLC. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. 

Watch Rapport is een onafhankelijk bedrijf dat niet is aangesloten bij Rolex SA, Rolex USA, Inc. of een van haar dochterondernemingen en is geen geautoriseerde vertegenwoordiger van enige horlogefabrikant.
Retourneerbeleid
Watch Rapport is toegewijd om zijn klanten uitzonderlijke service en ongeëvenaarde klanttevredenheid te bieden. Daartoe accepteren we graag in aanmerking komende retourzendingen binnen 30 dagen vanaf de datum waarop u uw horloge heeft ontvangen.  

Alle retourzendingen (behalve een beschadigd artikel) moeten binnen 30 dagen na levering worden afgestempeld (levering wordt gedefinieerd als wanneer u tekende dat u het horloge ontving). 

Als het horloge beschadigd is afgeleverd, kunt u het horloge retourneren en het moet binnen 7 dagen na aflevering worden afgestempeld (levering wordt gedefinieerd als wanneer u tekende dat u het item hebt ontvangen). 

Alle geretourneerde artikelen moeten in exact dezelfde staat zijn, inclusief alle labels, dozen, boeken, stickers, seals & wraps, verpakkingen en accessoires. 

Het artikel mag op geen enkele manier worden gedragen, ermee geknoeid of gedevalueerd. 

Na ontvangst ondergaat het geretourneerde artikel een grondige inspectie door een van onze experts om er zeker van te zijn dat het artikel in de originele staat is waarin het aan u is verkocht en dat het alle labels, artikelen, accessoires, enz. Bevat, voordat u naar Rapport kijkt. zal een terugbetaling afgeven.  

Als blijkt dat het geretourneerde artikel op enigerlei wijze is gedevalueerd, komt uw horloge niet in aanmerking voor restitutie. 

Watch Rapport is niet verantwoordelijk voor enige nieuwe schade of slijtage aan uw item na aankoop. Bij Watch Rapport zijn de meeste items tweedehands en kunnen we geen merkspecifieke garanties nakomen omdat we geen deel uitmaken van het fabricageproces. Onze experts zijn grondig opgeleid om te zoeken naar tekenen van slijtage of schade, maar kunnen niet voorzien hoe toekomstig gebruik van een item zal zijn.


Hoe u uw retourzending kunt beheren
U kunt uw retourzending beheren door naar de onderkant van de pagina op Watch Report te gaan en op "Easy Returns" te klikken. 

Dat brengt u naar ons "Retourcentrum", voer uw bestelnummer en e-mailadres in. 

Volg de instructies en selecteer het item (s) dat u wilt retourneren. 

Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u per e-mail een bevestiging met verzendrichtlijnen. 


Terugbetalingen
Gezien de aard van het inspectieproces, dient u er rekening mee te houden dat goedkeuring doorgaans minimaal 10 dagen duurt. Na goedkeuring wordt uw verzoek om restitutie onmiddellijk verwerkt. 

Voor alle retourzendingen wordt 10% restocking fee in rekening gebracht, behalve als je retourzending is omdat het artikel: 

niet zoals beschreven; beschadigd; of een replica. 

U wordt terugbetaald op basis van uw oorspronkelijke betaalmethode. 

Als u van bank wisselt tussen de aankoop en het retourneren van het artikel, is het uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met uw vorige bankinstelling en hen te informeren dat een terugbetaling op de rekening zal worden overgemaakt. 

We accepteren retourzendingen voor internationale bestellingen. Voor internationale zendingen en alle retourzendingen van artikelen die internationaal worden verzonden, worden alleen in US Dollars gedaan en in hetzelfde US Dollar-bedrag dat op het moment van bestelling aan ons is betaald. We kunnen geen schattingen van de wisselkoersen geven, aangezien deze koersen voortdurend fluctueren. Alle transacties zijn onderworpen aan de wisselkoers op het moment van verwerking en worden bepaald door de tussenpersoon van financiële instellingen. We maken geen aanpassingen voor het wisselen van valuta op retouren.
Verzend Informatie 
Watch Rapport biedt GRATIS verzending aan zijn klanten wereldwijd. 


Binnenlandse verzending.
We gebruiken FedEx, DHL, UPS en Malca-Amit als onze vertrouwde vervoerders voor uw aankoop; het is volledig verzekerd tegen verlies, diefstal en beschadiging. Watch Rapport verzekert elke aankoop tijdens de verzending totdat deze bij u wordt afgeleverd. Vanwege de waarde van uw aankoop en voor uw bescherming, samen met verzekeringsredenen, hebben we een handtekening nodig van een volwassene (18 jaar of ouder) om uw acceptatie van elk geleverd product te bevestigen, waarna de verantwoordelijkheid voor uw gekochte goederen overgaat op u. Als u een ontvanger hebt opgegeven die u niet bent voor bezorgingsdoeleinden (bijvoorbeeld als een geschenk), dan begrijpt u en accepteert u dat het bewijs van een handtekening door een dergelijke ontvanger (of op dat afleveradres) het bewijs is van levering en nakoming van het verkoopcontract door Watch Rapport en overdracht van de verantwoordelijkheid aan de ontvanger op dezelfde manier alsof de koopwaar bij u was afgeleverd. Zodra we het hebben verzonden en het trackingordernummer hebben ontvangen, zullen we u het trackingnummer e-mailen zodat u de status van uw pakket kunt controleren.

Houd er rekening mee dat uw aankoop niet kan worden omgeleid of kan worden vastgehouden op de locatie van de vervoerder. Bovendien kan Watch Rapport op dit moment helaas niet leveren aan APO, FPO en postbussen.

Denk eraan dat zodra u uw bestelling heeft geplaatst, we snel zullen werken om het horloge van uw dromen veilig te stellen, grondig te laten inspecteren en authentiseren. Zodra het proces is voltooid, sturen we u uw aankoop, meestal binnen 48 uur tijdens de normale werktijden van ma-vr 9 - 00 uur. 

Internationale verzending. 
Watch Rapport biedt verzending buiten de Verenigde Staten. Niet alle landen staan ​​luxe artikelen als zodanig toe; het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw aankoop legaal in het land van bestemming kan worden geïmporteerd.

Eventuele douanekosten, invoer- / uitvoerrechten of andere vergoedingen en belastingen die van toepassing zijn op internationale verzendopdrachten zijn uw eigen verantwoordelijkheid, zelfs als u de verzending bij levering weigert. Sommige landen brengen extra kosten voor Collect on Delivery (COD) in rekening, die op het moment van levering door de vervoerder worden geïnd. Er gaan geen rembourskosten naar Watch Rapport. Houd er rekening mee dat we de internationale vervoerder de productdetails kunnen verstrekken, inclusief de kosten (we kunnen een artikel niet als een geschenk bestempelen of een lagere waarde dan de werkelijke aankoopprijs aangeven), evenals de naam en het adres van de koper of een ander contactpersoon. details, zodat de informatie kan worden verstrekt aan de douane- of postautoriteiten van bestemming, voor zover vereist volgens de wet- en regelgeving van het land van bestemming.

In bepaalde gevallen kunnen douanebeambten het recht hebben om de levering van uw pakket te vertragen of te weigeren; Watch Rapport heeft daar duidelijk geen controle over; we proberen echter de kans te verkleinen door te verzenden met betrouwbare internationale vervoerders zoals FedEx, DHL, UPS en Malca-Amit. Neem voor meer informatie over internationale verzending in uw land contact op met uw plaatselijke douanekantoor. Neem contact met ons op via help@watchrapport.com als u nog andere problemen of opmerkingen heeft over de verzending.
Office of Foreign Asset Control (OFAC) van de Treasury Department
Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Treasury Department beheert en handhaaft economische sancties die door de Verenigde Staten aan het buitenland zijn opgelegd. Afhankelijk van het land kunnen OFAC-programma's activa van landen onder embargo bevriezen, betaling van gelden aan personen en landen op de embargolijst verbieden, of het verlenen van diensten aan landen die onderworpen zijn aan Amerikaanse sancties. Voor deze sancties is mogelijk de goedkeuring van de OFAC vereist voordat onderzoek of andere activiteiten worden uitgevoerd in of waarbij het gesanctioneerde land betrokken is. Sommige sancties zijn restrictiever dan andere, en gelden voor het hele land, terwijl andere specifiek gericht zijn op bepaalde personen of entiteiten binnen een land. Momenteel zijn onder sancties vallende landen de Balkan, Wit-Rusland, Birma, Ivoorkust, Cuba, de Democratische Republiek Congo, Iran, Irak, Liberia, Noord-Korea, Soedan, Syrië en Zimbabwe. De lijst met gesanctioneerde landen wordt periodiek bijgewerkt en is hier beschikbaar. 

Watch Rapport voldoet aan het beleid van het Office of Foreign Asset Control ("OFAC") en kan geen diensten verlenen aan personen die in landen wonen die aan bepaalde sancties onderworpen zijn. Als u in Cuba, Noord-Korea of ​​de Krim-regio van Oekraïne woont, kan Watch Rapport geen zaken met u doen.

Watch Rapport kan ook geen zaken doen met personen of met werknemers van werkgevers die op de lijst van speciaal aangewezen onderdanen ("SDN's") staan, ongeacht hun locatie. Als u probeert te registreren of een bestelling te plaatsen ondanks Amerikaanse sancties die Watch Rapport verbieden zaken met u te doen, zijn we wettelijk verplicht om uw registratie of bestelling te annuleren. Zie de OFAC-website voor details en updates over huidige sanctieprogramma's. 

Vanwege het beleid van wereldwijde verzend- en koeriersbedrijven is levering voor bepaalde landen mogelijk niet beschikbaar. Neem contact op met uw plaatselijke vervoerder om de beschikbaarheid van levering te bepalen voordat u een bestelling plaatst.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.
KYC-verificatieproces
https://verify.passbase.com/watch
Programma ter bestrijding van het witwassen van geld (AML):
Beleidsverklaring en programmaprocedures tegen het witwassen van geld 

Nalevings- en toezichtprocedures voor: 

Bekijk Rapport, LLC
297 Kingsbury Grade, Suite 100 Lake
Tahoe (Stateline) NV 89449

Bekijk Rapport Anti-Money Laundering Program Overview 

1. Ontwikkel intern beleid, procedures en controles 
Het bedrijf heeft Passbase AKA https://passbase.com/aml-compliance/ aangewezen als haar Anti-Money Laundering Program Compliance-softwaredienst, met volledige verantwoordelijkheid voor het AML-programma van het bedrijf. Passbase heeft praktische kennis van de BSA en de uitvoeringsbepalingen ervan en is gekwalificeerd door ervaring, kennis en training, inclusief identiteitsverificatie, klantonderzoek en KYC. De taken van de AML-nalevingspersoon omvatten het bewaken van de naleving door het bedrijf van de AML-verplichtingen, het toezicht houden op de communicatie en training voor werknemers en klant KYC. De AML-nalevingspersoon zal er ook voor zorgen dat het bedrijf alle vereiste AML-records bijhoudt en onderhoudt en zal ervoor zorgen dat verdachte activiteitenrapporten (SAR's) worden ingediend bij het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), indien van toepassing. De AML Compliance Person heeft de volledige verantwoordelijkheid en bevoegdheid om het AML-programma van het bedrijf af te dwingen. 

Het bedrijf zal FINRA de contactgegevens voor de AML-nalevingspersoon verstrekken via het FINRA-contactsysteem (FCS), waaronder: (1) naam; (2) titel; (3) postadres; (4) e-mailadres; (5) telefoonnummer; en (6) fax (indien aanwezig). Het bedrijf zal FINRA onmiddellijk via FCS op de hoogte stellen van elke wijziging in deze informatie en zal deze informatie binnen 17 werkdagen na het einde van elk kalenderjaar herzien en indien nodig bijwerken. De jaarlijkse beoordeling van FCS-informatie zal worden uitgevoerd door Passbase en zal worden voltooid met alle noodzakelijke updates die uiterlijk 17 werkdagen na het einde van elk kalenderjaar worden verstrekt. Bovendien zal Passbase, als de informatie verandert, de informatie onmiddellijk bijwerken, maar in elk geval niet later dan 30 dagen na de wijziging.

2. AML-informatie verstrekken aan federale wetshandhavingsinstanties en andere financiële instellingen  
een. FinCEN-verzoeken onder USA PATRIOT Act Section 314 (a)  

We zullen reageren op een Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) -verzoek met betrekking tot rekeningen en transacties (een 314 (a) -verzoek) door onmiddellijk onze gegevens te doorzoeken om te bepalen of we een account hebben of hebben bijgehouden voor, of betrokken zijn geweest bij een transactie met, elke persoon, entiteit of organisatie genoemd in het 314 (a) Verzoek zoals beschreven in de Veelgestelde vragen (FAQ) op de beveiligde website van FinCEN. We begrijpen dat we 14 dagen hebben (tenzij anders aangegeven door FinCEN) vanaf de verzenddatum van het verzoek om te reageren op een 314 (a) verzoek. We zullen via het FINRA Contact System (FCS) een of meer personen aanwijzen als het contactpunt (POC) voor 314 (a) verzoeken en zullen de POC-informatie onmiddellijk bijwerken na elke wijziging in dergelijke informatie. (Zie ook Paragraaf 2 hierboven over het bijwerken van contactgegevens voor de AML-nalevingspersoon.) Tenzij anders vermeld in het 314 (a) -verzoek of gespecificeerd door FinCEN, zijn we verplicht om de documenten te doorzoeken die worden beschreven in de Veelgestelde vragen van FinCEN. Als we een match vinden, zal Cognito dit binnen 314 dagen of binnen de door FinCEN in het verzoek gevraagde tijd melden aan FinCEN via FinCEN's webgebaseerde 14 (a) Secure Information Sharing System. Als de zoekparameters verschillen van de hierboven genoemde (bijvoorbeeld als FinCEN de zoekopdracht beperkt tot een geografische locatie), zal Passbase onze zoekopdracht dienovereenkomstig structureren.  

Als Passbase onze administratie doorzoekt en geen overeenkomende rekening of transactie vindt, zal Passbase niet reageren op het 314 (a) Verzoek. We zullen documentatie bijhouden waarop we de vereiste zoekopdracht hebben uitgevoerd.

We zullen niet bekendmaken dat FinCEN informatie van ons heeft gevraagd of verkregen, behalve voor zover dat nodig is om aan het informatieverzoek te voldoen. Cognito zal procedures herzien, onderhouden en implementeren om de veiligheid en vertrouwelijkheid van verzoeken van FinCEN te beschermen, vergelijkbaar met de procedures die zijn opgesteld om te voldoen aan de vereisten van sectie 501 van de Gramm-Leach-Bliley Act met betrekking tot de bescherming van niet-openbare informatie van klanten.

We zullen alle vragen die we hebben over het 314 (a) -verzoek richten aan de verzoekende federale wetshandhavingsinstantie zoals aangegeven in het verzoek

Tenzij anders vermeld in het 314 (a) Verzoek, zijn we niet verplicht om het informatieverzoek te behandelen als doorlopend van aard, en zijn we niet verplicht om de periodieke 314 (a) Verzoeken te behandelen als een door de overheid verstrekte lijst van verdachte terroristen voor doeleinden van de klantidentificatie en verificatievereisten.

1. Nationale veiligheidsbrieven

We begrijpen dat de ontvangst van een National Security Letter (NSL) zeer vertrouwelijk is. We begrijpen dat geen van onze functionarissen, werknemers of agenten direct of indirect aan een persoon mag onthullen dat de FBI of een andere federale overheidsinstantie toegang heeft gevraagd of verkregen tot onze gegevens. Als we een SAR indienen nadat we een NSL hebben ontvangen, bevat de SAR geen enkele verwijzing naar de ontvangst of het bestaan ​​van de NSL. De SAR bevat alleen gedetailleerde informatie over de feiten en omstandigheden van de gedetecteerde verdachte activiteit. 

2. Dagvaardingen van de Grand Jury

We begrijpen dat de ontvangst van een dagvaarding van de grand jury met betrekking tot een klant op zich niet vereist dat we een Suspicious Activity Report (SAR) indienen. Wanneer we een dagvaarding van de grand jury ontvangen, zullen we een risicobeoordeling uitvoeren van de klant op wie de dagvaarding betrekking heeft en de accountactiviteit van de klant beoordelen. Als we verdachte activiteiten ontdekken tijdens onze risicobeoordeling en beoordeling, zullen we de risicobeoordeling van die klant verhogen en een SAR indienen in overeenstemming met de SAR-indieningsvereisten. We begrijpen dat geen van onze functionarissen, werknemers of agenten het bestaan, de inhoud of de informatie die we hebben gebruikt om erop te reageren, direct of indirect bekend mag maken aan de persoon op wie de dagvaarding betrekking heeft. Als we een SAR indienen nadat we een dagvaarding van de grand jury hebben ontvangen, bevat de SAR geen enkele verwijzing naar de ontvangst of het bestaan ​​van de dagvaarding. De SAR bevat alleen gedetailleerde informatie over de feiten en omstandigheden van de gedetecteerde verdachte activiteit. 

B. Vrijwillig delen van informatie met andere financiële instellingen onder USA PATRIOT Act Section 314 (b)  

We zullen informatie over personen, entiteiten, organisaties en landen delen met andere financiële instellingen om activiteiten te identificeren en, waar van toepassing, te melden waarvan we vermoeden dat ze mogelijk terroristische activiteiten of het witwassen van geld inhouden. Passbase zal ervoor zorgen dat het bedrijf bij FinCEN een eerste bericht indient voordat het delen plaatsvindt en jaarlijkse berichten daarna. We gebruiken het aanmeldingsformulier op de website van FinCEN. Voordat we informatie delen met een andere financiële instelling, zullen we redelijke stappen ondernemen om te verifiëren dat de andere financiële instelling de vereiste kennisgeving bij FinCEN heeft ingediend, hetzij door de financiële instelling om advies te vragen, hetzij door een lijst te raadplegen van dergelijke financiële instellingen die FinCEN zal opstellen. beschikbaar. We begrijpen dat deze vereiste zelfs van toepassing is op financiële instellingen waarmee we zijn aangesloten, en dat we de vereiste kennisgevingen van gelieerde ondernemingen zullen verkrijgen en alle vereiste procedures zullen volgen. 

We zullen strikte procedures toepassen om ervoor te zorgen dat alleen relevante informatie wordt gedeeld en om de veiligheid en vertrouwelijkheid van deze informatie te beschermen, bijvoorbeeld door deze te scheiden van de andere boeken en bescheiden van het bedrijf.

We zullen ook procedures toepassen om ervoor te zorgen dat alle informatie die we van een andere financiële instelling hebben ontvangen, niet voor andere doeleinden wordt gebruikt dan:

een. het identificeren van en, waar passend, rapporteren over het witwassen van geld of terroristische activiteiten;
b. het bepalen of een rekening moet worden geopend of aangehouden, of om een ​​transactie aan te gaan; of
c. het bijstaan ​​van de financiële instelling bij het naleven van dergelijke activiteiten.
Toegankelijkheidsinformatie
Watch Rapport zet zich in om al onze gebruikers een positieve ervaring te bieden en we streven ernaar om de toegankelijkheid en bruikbaarheid van onze website te vergemakkelijken.

We beschouwen toegankelijkheid als een voortdurende inspanning en zijn voortdurend op zoek naar oplossingen die alle delen van onze website op hetzelfde niveau van algemene webtoegankelijkheid brengen.

Als u problemen ondervindt bij het openen van de informatie op deze website, kunt u ons bellen op (800) 571-7765 of een e-mail sturen naar help@watchrapport.com en we zullen met u samenwerken om de informatie, het item of de transactie te verstrekken. u zoekt via een communicatiemethode die voor u toegankelijk is in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.